افراکم
امروز يكشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 01:53
محاسبه گر محلول ها

ایزوپروپیل الکل (2پروپانول) چیست؟

یک ترکیب شیمیایی بی رنگ و قابل اشتعال با بوی شدید است. یک گروه ایزوپروپیل به یک گروه هیدروکسیل متصل است، ایزوپروپیل الکل ساده ترین نمونه از الکل ثانویه است ، جایی که اتم کربن الکل به دو اتم کربن دیگر متصل می‌شود. این ترکیب ایزومر ساختاری 1-پروپانول و اتیل متیل اتر است.

فرمول: C3H8O

دانسیته: 786 کیلوگرم در متر مکعب

نقطه جوش: 82.5 درجه سانتی گراد

جرم مولی: 60.1 گرم در مول

نقطه ذوب: -89 درجه سانتی گراد