معرفي گروه بین المللی 10POINTS در روزنامه كار و كارگر مؤرخ ٢٥ بهمن ١٣٩٩

رمز موفقيت و رشد شرکت 10Pointsدر ايجاد شغل و توسعه كشور چيست؟

322 بازدید / شنبه 25 بهمن 1399 / دسته بندی : اخبار / منبع : http://karvakargar.com

رمز موفقيت و رشد شرکت 10Pointsدر ايجاد شغل و توسعه كشور چيست؟

شروع شرکت 10Pointsبه مدیریت صمد کارگر همه چیز از یک اتفاق در مرداد ماه شــرجی ماهشــهر در ســال ١٣٧٨شــروع شــد. روزی در پتروشــیمی بندرامام در واحد /BD SR الستیک مصنوعی که اتفاقا طیف زیادی از مواد شیمیایی اولیه وارداتــی را مصرف می‌کرد, یکی از دوســتانم بهم زنگ زد و گفت صمد بیا یکی از این مواد را در مقیاس آزمایشگاهی بسازیم و در واحد الستیک مصنوعی تست کنیم . تا آن زمان مصرف مواد شیمیایی داخلی در صنعت پتروشیمی خیلی با احتیاط انجام می‌شــد و بنده با تشویق مدیر وقت واحد پتروشــیمی مذکور مهندس بهزاد توکلی عزیز و دیگر همکاران عزیزم و مذاکره با مدیران بالا دست و نهایتا متقاعد کردن آنان در رده‌هــای مختلف جهت اخذ مجوز، این ماده اولیه را در واحد تست کاربردی و با موفقیت مورد مصرف قرار دادیم. بعد از آن تعداد زیادی از مواد شــیمیایی و حتی کاتالیســت‌های پیچیده در واحدهای پتروشــیمی بندر امام تســت و مورد مصرف قرار گرفت. این شروعی برای تحقیقات و جسارت بیشتر و نهایتا خروج اینجانب از مجموعــه وزارت نفت و ورود به بخش خصوصی و ایجاد پتروشــیمی تخت جمشید ماهشـهـر و دیگر شرکت‌های مجموعه 10Points گردید. در این فاصله خرید پتروشــیمی تخت جمشــید ماهشــهر از شــرکت آمریکایی اکســون موبیل و انتقال و باز مهندسی و راه اندازی آن در منطقه ویژه اقتصادی ماهشــهر و سپس مهاجرت به کشور استرالیا برای ۵ سال و ایجاد شرکت مهندسی Elsapa Australia و همین‌طــور خریــد و اداره کــردن فرانچیــز برند شکالت سازی COCOLAT در شهر آدلاید، تجربیات ارزنده‌ای را به لحاظ تجارت در فضای بین الملل نصیب اینجانب کرد. و در ســال ٢٠١٧ تصمیم به بازگشــت به ایــران گرفته و بعد از مدیریت عامل پتروشــیمی صدف اقدام به تاسیس بنگاه‌های کوچک و متوسط دیگر در حوزه طراحی واحدهای پتروشیمی، تولید و تجارت مواد شــیمیایی و پلیمری و بخشی نیز در حوزه تجهیزات پزشــکی نموده بطوری‌که در همه بخش‌ها با همراهی خانواده و برادران و خواهران و دوستان نزدیک, رویای ایجاد ده شرکت که از سال‌ها قبل در ذهنم بود و تحت نام گروه بین المللی 10Points محقق گردید. با توجه به تجربیات ارزنده گروه در ایجاد شغل و از طرفی نیاز کشــور به اشــتغال جوانان، ایجاد ١٠٠ شــرکت در حوزه بنــگاه های کوچک و متوســط (SME)و کمک به ایجاد ٢/۵ میلیون بنگاه مشــابه در کشــور در دســتور کار قرار دادیم که بسیار امیدوارم با تلاش تیم مدیریتی گروه که هم اکنون بیشتر از ۵٠ نفــر از بهترین مدیران و متخصصان مملکت می‌باشــد این مهم تحقق باید.

برای مطالعه ادامه این مصاحبه به لینک زیر مراجعه فرمایید.

روزنامه کار و کارگر | شماره ۸۵۵۹ | ۱۳۹۹ شنبه ۲۵ بهمن | صفحه ۴ (karvakargar.com)